Wat is vrywillige sekwestrasie?
Vrywillige sekwestrasie is die vrywillige oorhandiging van jou boedel (finansiële sake) aan die Meester van die Hooggeregs hof onder die bepalings en regulasies van die Insolvensiewet 24 van 1936.

Dit is ‘n hof aansoek wat gebring word in die Hooggeregs hof, deur ‘n Prokureur, in samewerking met ‘n Advokaat, namens die skuldenaar.

Die resultaat van so ‘n aansoek, indien die Hof dit toestaan, is dat die Hof tot 80% van die skuldenaar (aansoeker) se skuld af skryf.

Dit word gesien as ‘n laaste uitweg vir n’ skuldenaar om uit onoorkombare skuld te kom.

 

Dit is belangrik dat die hof oortuig word tydens die insolvensie aansoek dat daar genoeg in die insolvente boedel is om elke skuldeiser tenminste 20c in die Rand te gee. Bv. Indien u FNB R1 skuld, moet hulle 20c kry.

Sekwestrasie is dus die proses waardeur ‘n skuldenaar wat insolvent geword het (iemand wat se finansiële verpligtinge groter is as dié van sy/haar inkomste) die wetlike status van insolvent kan bekom, om ten einde die voordele van die remedie te geniet.

Die skuldenaar word onthef van enige verdere verpligting om sy/haar skuldeisers te betaal soos bepaal was deur die oorspronklike skuldeiser se ooreenkoms, en die skuldeiser se ooreenkoms en eise word tot ‘n einde gebring nadat hulle hul voordeel ontvang vanuit die insolvente boedel.

Kontak Ons
Voltooi die vorm en ons kontak u…


    KONTAK ONS
    close slider


      WhatsApp chat