VRAE WAT GEREELD VOORKOM MET SEKWESTRASIE
Ek wil sekwestreer maar ek besit eiendom. Wat nou?
A. Indien jou eiendom reeds vir ‘n veiling geskeduleer is, is dit baie belangrik dat jy die proses so spoedig moontlik aan die gang sit.  Sodra die boedeloorgawe in die Staatskoerant gepubliseer word, word alle geregtelike stappe gestaak. By vrywillige sekwestrasie sal jy ongelukkig nie jou huis kan behou nie, wat tot jou voordeel strek is dat die Kurator baie moeite doen om die huis teen ‘n mark verwante prys, te verkoop.  Normaalweg sal hy eers agente aanstel en die huis vir ‘n geruime tyd aan die kopersmark blootstel alvorens hy dit op ‘n veiling sal verkoop. Na die sekwestrasie sal jy nogsteeds in die huis kan aanbly tot die kurator aangestel word.  Sodra die kurator aangestel word sal jy moontlik met hom ‘n huur ooreenkoms kan beding om in die woning aan te bly. ‘n Huis wat bewoon en onderhou word verkoop makliker as ‘n huis wat leeg staan. Dit sal gevolglik in almal se belang wees as u in die huis aanbly. Indien die eiendom verkoop word vir minder as die uitstaande verband sal jy NIE aanspreeklik gehou word vir die verskil nie.  Dit gebeur ongelukkig deesdae baie dat die huis se verband bv. R1mil is en die eiendom verkoop word vir R800’000.00.  Die R200,000.00 word afgeskryf.  Hulle kan jou ook nie aanspreeklik hou vir enige betalings nie, want jy is gesekwestreer.
Ek wil sekwestreer maar ek besit NIE eiendom nie. Wat nou?
A. ‘n  Algemene wanpersepsie onder Jan publiek is dat jy ‘n vaste eiendom moet besit om te kan sekwestreer.  Dit is nie waar nie.  Ons kan u bystaan met ‘n losbate sekwestrasie, waartydens u losbates gebruik word om die voordeel vir die krediteure op te maak. Losbates is enige bate wat u kan skuif, met ander woorde, u huisraad, voertuie wat klaar betaal is, karavane, sleepwaentjies, ens. Die Hof reëls bepaal tans dat daar ‘n 20c tot 25c voordeel in die Rand vir krediteure moet wees.  Bv. Indien u FNB R1 skuld, moet hulle 20c kry. Die wonderlikste deel van die sekwestrasie is dat die bedrag wat jy terug betaal GEEN RENTE beloop nie en kan jy reëlings tref om hierdie bedrag tussen 18 tot 24 maande terug te betaal. Om die voordeel vir krediteure te genereer versoek ons van jou om ons te voorsien van ‘n inventaris van al die reeds betaalde bates, dit sluit enige afbetaalde voertuie in. Die doel van bovermelde sekwestrasie oefening is om van die skuld ontslae te raak maar ook ter selfde tyd nie die losbates te verloor nie. Hierdie is die bates wat jy gaan terugkoop by die Kurator en die geld wat jy oor die bovermelde tydperk sal aangewend word om die krediteure te betaal.
Wat gebeur met my voertuig?
A. Indien jou voertuig op huurkoop is: Indien jy in besit is van ‘n voertuig wat nogsteeds onder finansiering is, kan jy verkies om die voertuig uit te sluit uit die sekwestrasie deur dit terug te besorg aan die Bank voor jy die sekwestrasie aansoek loots. Laasgenoemde sal veral plaasvind waar die uitstaande bedrag op die voertuig gelykstaande is, of selfs hoër is as die voertuig se waarde. Jy kan ook jou voertuig insluit by die sekwestrasie, in so geval sal die Bank nie die voertuig kan terugneem nie en sal eers die toestemming van die Kurator moet verkry om dit te doen. Die Kurator het ‘n diskresie om die voertuig terug te gee aan die bank of om die voertuig self te verkoop. Die kurator sal verkies om die voertuig self te verkoop indien die waarde van die voertuig hoër is as die balans uitstaande. Op so ‘n wyse kan al die skuldeisers dan deel in die feit dat die voertuig teen n’ wins verkoop is. Een feit wat soos ‘n paal bo water staan is dat indien jy ‘n Bank gefinansierde voertuig ry, jy dit op die ou einde gaan verloor. Sou jy die voertuig insluit by die sekwestrasie, sal jy wel die voertuig nog kan gebruik totdat die kurator aangestel word, dit kan etlike maande neem. Die voertuig is nie op jou naam nie: Indien die voertuig nie op jou naam is nie, is jy veilig en dit vorm nie deel van die sekwestrasie aansoek nie. Die voertuig is op jou naam en klaar betaal: Indien die voertuig op jou naam is en reeds betaal is, gaan jy hom by die kurator kan terugkoop.
Moet ek n nuwe belasting nommer kry?
A. Ja, jy moet n nuwe belasting nommer aanvra. Sodra die kurator aangestel word sal hy jou met die administrasie hiervan bystaan.
Wat word van my polisse?
A.  Indien jy voldoende fondse het om jou polise in stand te hou mag jy dit doen, jy is geregtig om jou besittings en jou lewe te verseker.
Wat gebeur met my selfoon kontrak?
A. As jy jou selfoon se maandelikse paaiement kan bekostig, hou hom in stand.
Wat is vrywillige sekwestrasie?
A. Vrywillige sekwestrasie is die vrywillige oorhandiging van jou boedel (finansiële sake) aan die Meester van die Hooggeregs hof onder die bepalings en regulasies van die Insolvensiewet 24 van 1936. Dit is ‘n hof aansoek wat gebring word in die Hooggeregs hof, deur ‘n Prokureur, in samewerking met ‘n Advokaat, namens die skuldenaar. Die resultaat van so ‘n aansoek, indien die Hof dit toestaan, is dat die Hof tot 80% van die skuldenaar (aansoeker) se skuld af skryf. Dit word gesien as ‘n laaste uitweg vir n’ skuldenaar om uit onoorkombare skuld te kom. Dit is belangrik dat die hof oortuig word tydens die insolvensie aansoek dat daar genoeg in die insolvente boedel is om elke skuldeiser teminste 20c in die Rand te gee. Bv. Indien u FNB R1 skuld, moet hulle 20c kry. Sekwestrasie is dus die proses waardeur ‘n skuldenaar wat insolvent geword het (iemand wat se finansiële verpligtinge groter is as dié van sy/haar inkomste) die wetlike status van insolvent kan bekom, om ten einde die voordele van die remedie te geniet. Die skuldenaar word onthef van enige verdere verpligting om sy/haar skuldeisers te betaal soos bepaal was deur die oorspronklike skuldeiser se ooreenkoms, en die skuldeiser se ooreenkoms en eise word tot ‘n einde gebring nadat hulle hul voordeel ontvang vanuit die insolvente boedel.
Wat is die proses van sekwestrasie?
A.Evaluering van die kliënt se unieke situasie: In die eerste plek, moet die Insolvensie praktisyn bepaal of die kliënt inderdaad insolvent is en of ‘n ander skuld remedie tot die kliënt se beskikking is of nie, bv. Skuldberading of Administrasie. Dit is raadsaam dat ‘n behoorlike evaluasie rakende die kliënt se finansiële omstandighede gedoen word. Insolvency care het ‘n standaard aansoek vorm wat volledig deur jou as kliënt voltooi moet word. Let veral op na ‘n volledige lys van krediteure asook die korrekte uitstaande balanse wat jy hulle skuld. As jou laste jou bates oorskry dan is jy ‘n goeie kandidaat vir Sekwestrasie. Die besluit om aansoek te doen is gemaak, wat nou? Wanneer die kliënt besluit het om voort te gaan met die aansoek, word die prokureur getaak om met die sekwestrasie proses te begin.  Dit sluit in die opstel van alle dokumentasie, aansoek om hofdatum,  publisering van advertensies in die Staats koerant waarin die intensie van die skuldenaar, sowel as die datum van die aansoek gepubliseer word, kennisgewing aan die skuld eisers ens. Die dag wat die advertensie in die media verskyn, val die skuldenaar onder die beskerming van die Insolvensiewet 24 van 1936, wat beteken dat hy/sy verbied word om enige verdere betalings aan krediteure te maak. Die Prokureur sal voortdurend met jou in kontak wees om dan ook vir jou op ‘n gereelde basis ‘n vorderings verslag gee.  Indien jy die kantore skakel sal enige een van ons konsultante ook vir jou ‘n vordering verslag kan gee in die verband. Die dag wat die saak in die hof verskyn: Weens die feit dat sekwestrasie ‘n Hooggeregs Hof aansoek is, sal ‘n advokaat, as jou verteenwoordiger, in die hof verskyn.  Daar is geen verpligting op jou om in die Hof te verskyn nie. Wanneer jou saak aangehoor was in die hof, sal die Prokureur jou kontak om jou in te lig van die resultate. Nadat die aansoek toegestaan ​​is: Sal jy ‘n afskrif ontvang van die sekwestarsie bevel vanaf die prokureur, wat deur die hof verskaf word, wat jy dan aan enige krediteur kan stuur as bewys van jou suksesvolle sekwestrasie. Die kliënt sal nou aan die kurator (gewoonlik deur die prokureur) die fondse moet gee wat nodig is om die voordeel van die skuldeisers te versprei. Die kliënt kan die prokureur versoek om te onderhandel namens hom/haar, met die kurator, om die bedrag wat verskuldig is af te betaal oor ‘n tydperk van tussen 12 en 24 maande. Hierdie betaling is nie onderhewig aan enige rente nie. Gevolglike word daar geen rente gehef nie. Die Meester van die Hooggeregs Hof sal ‘n kurator aanstel, wat die insolvente boedel sal administreer. Die kurator sal (in ooreenstemming met die regulasies van die Insolvensiewet) die voordeel versprei aan krediteure, soos uiteengesit in die dokumentasie van die sekwestrasie aansoek. Wanneer alle krediteure se eise vereffen is deur die kurator: Die die kurator verskaf die kliënt met ‘n dokument, wat verklaar dat alle aspekte met betrekking tot die sekwestrasie bevredigend afgehandel is. Hierdie dokument sal die kliënt toestemming gee om aansoek te doen vir rehabilitasie. Die hele proses kan tot 34 maande neem, na datum van sekwestrasie, alhoewel dit in sommige gevalle binne so min as 18 maande afgehandel kan word. Alle aspekte is afhanklik van jou unieke persoonlike omstandighede.
Wat is die kostes verbonde aan sekwestrasie?
A. Insolvency Care se fooi is tussen R6 500.00 en R9 500.00 afhangende in watter Provinsie, die aansoeker, woonagtig is.  Addisionele fooie wat van toepassing is op die sekwestrasie proses sal by die voordeel vir krediteure by gevoeg word, wat dan afbetaalbaar is oor ‘n tydperk van 24 maande.
Wat is die voordele van sekwestrasie?
A. Tot 80% van jou skuld word af gekryf.  Die verskil, plus die koste van die aansoek, word oor ‘n tydperk van 18 to 24 maande terug betaal, op ‘n rente vrye basis. Die feit dat daar geen rente is nie veroorsaak dat jy baie vinniger finansiel kan herstel. Enige regsproses wat reeds teen jou ingestel is, word gestaak sodra jy, jou voorneme om te sekwestreer in die staats koerant gepubliseer het. Vonnise, wat reeds teen jou naam verkry is, asook beslagleggings bevele op jou salaris, kan ook by die sekwestrasie ingesluit word. In die geval wat daar beslag gelê is op jou salaris sal jy uiteraard eers die werkgewer van die sekwestrasie bevel moet voorsien, alvorens hy verplig sal wees om die aftrekkings, teen jou salaris, te staak. Teistering deur skuldeisers word geminimaliseer (indien nie uitgeskakel nie) want dit word verwys na die Prokureur wat jou saak hanteer of die Kurator wat deur die Meester aangestel is. Jou maandelikse inkomste sal, na die sekwestrasie bevel, aan jouself behoort. Dit sal finansiële verligting aan jou bied. Let asseblief op daarna dat geen werkgewer gekontak sal word aangaande jou voornemende sekwestrasie, omdat sekwestrasie ‘n persoonlike aangeleentheid is.
Wat is die nadele van sekwestrasie?
A. Jy sal nie in staat wees om as ‘n lid van ‘n beslote korporasie of as ‘n direkteur van ‘n maatskappy op te tree nie. Jou kredietrekord by die kredietburo sal ‘n insolvente status toon, wat sal verhoed dat jy verdere krediet kan aangaan totdat jy gerehabiliteer is (Vir meer inligting sien Rehabilitasie). Sommige hoë finansiële posisies mag nadelig beïnvloed word en moet dubbel gekontroleer word deur jou maatskappy se beleid en prosedures na te gaan.  As jy onseker is kan jy enige van ons insolvensie praktisyns kontak vir meer inligting. ‘n Insolvent mag nie ‘n trust bank rekening hê nie, bv.  Eiendoms agent trust rekening, Prokureurs trust rekening.
Kontak Ons
Voltooi die vorm en ons kontak u…


    KONTAK ONS
    close slider


      WhatsApp chat